Executive Committee

2020-21

Director: David Yang, year 3

2019-20

Director: David Yang, year 2

2018-19

Director: David Yang, year 1

2017-18

Director: Fall—Frederick Lau, year 9, Spring—Cynthia Ning
(previous Executive Committee grandfathered in)

  • Shana Brown, History
  • Cathy Clayton, Asian Studies
  • Julie Jiang, EALL
  • Shu-Hwa Lin,
  • Dongyun Ni, Asia Collection
  • George Tsai, Philosophy
  • Xiaojun Wang, Economics

2016-17

Director: Frederick Lau, year 8

  • Shana Brown, History (elected Fall 2015–Spring 2017)
  • Cathy Clayton, Asian Studies (elected Fall 2015–Spring 2017)
  • Julie Jiang, EALL (elected Fall 2016–Spring 2018)
  • Shu-Hwa Lin, Family & Consumer Science (appointed)
  • Dongyun Ni, Asia Collection (appointed)
  • George Tsai, Philosophy (appointed)
  • Xiaojun Wang, Economics (appointed)
  • Di Xu, Education (elected Fall 2016–Spring 2018)

2015-16

Director: Frederick Lau, year 7

  • Christopher Bae, Anthropology (appointed)
  • Shana Brown, History (elected Fall 2015–Spring 2017)
  • Cathy Clayton, Asian Studies (elected Fall 2015–Spring 2017)
  • Julie Jiang, EALL (appointed)
  • Kate Lingley, Art (elected Fall 2014-Spring 2016)
  • George Wang, ACM (Fall)—Xiaojun Wang, Economics  (Spring) (appointed)
  • Di Xu, Education (to fill Ming-Bao Yue’s elected position)
  • Yiyuan Xu, Psychology (appointed)

2014-15

Director: Frederick Lau, year 6

  • Cathy Clayton, Asian Studies (elected Fall 2013–Spring 2015); on sabbatical Fall 2014
  • Jing Guo, Social Work (appointed)
  • Kate Lingley, Art (elected Fall 2014-Spring 2016)
  • George Wang, ACM (elected Fall 2013–2015); on sabbatical 2014–15, replaced with Yun Peng, EALL
  • Xiaojun Wang, Economics (appointed)
  • David Yang, Accountancy (appointed)
  • Ming-Bao Yue, EALL (elected 2014–16; resigned and replaced with Yiyuan Xu, Psychology)
  • Dongping Zheng, Second Language Studies (appointed)

2013-14

Director: Frederick Lau, year 5

  • Baoyan Cheng, Education (elected Fall 2012–Spring 2014)
  • Cathy Clayton, Asian Studies (elected Fall 2013–Spring 2015); on sabbatical Fall 2014
  • Alison Conner, Law (appointed)
  • Song Jiang, EALL (elected Fall 2012–Spring 2014)
  • Kate Lingley, Art (appointed)
  • George Wang, ACM (elected Fall 2013–2015)
  • Ming-Bao Yue, EALL (appointed)
  • Yiyuan Xu, Psychology (appointed)

2012-13

Director: Frederick Lau, year 4

  • Baoyan Cheng, Education (elected Fall 2012–Spring 2014)
  • Cathy Clayton, Asian Studies (elected Fall 2011–Spring 2013)
  • Alison Conner, Law (appointed)
  • James Frankel, Religion (appointed)
  • Song Jiang, EALL (elected Fall 2012–Spring 2014)
  • Kate Lingley, Art (appointed)
  • George Wang, ACM (elected Fall 2011–2013)
  • Yiyuan Xu, Psychology (appointed)

2011-12

Director: Frederick Lau, year 3

  • Cathy Clayton, Asian Studies (elected Fall 2011–Spring 2013)
  • Alison Conner, Law (appointed)
  • James Frankel, Religion (elected Fall 2010–Spring 2012)
  • Kate Lingley, Art (appointed)
  • Christian Peterson, Anthropology (appointed)
  • Giovanni Vitiello, EALL (appointed)
  • George Wang, ACM (elected Fall 2011–2013)
  • Wensheng Wang, History (elected Fall 2010–Spring 2012)

2010-11

Director: Frederick Lau, year 2

  • Shana Brown, History (elected 2009–11)
  • Cathy Clayton, Asian Studies (elected Fall 2009–Spring 2011)
  • Alison Conner, Law (appointed)
  • James Frankel, Religion (elected Fall 2010–Spring 2012)
  • Seio Nakajima, Sociology (appointed)
  • Christian Peterson, Anthropology (appointed)
  • George Wang, ACM (appointed)
  • Wensheng Wang, History (elected Fall 2010–Spring 2012)

2009-10

Director: Frederick Lau, year 1

  • Shana Brown, History (elected 2009–11)
  • Cathy Clayton, Asian Studies (elected Fall 2009–Spring 2011)
  • Kate Lingley, Art (appointed)
  • Seio Nakajima, Sociology (appointed)
  • Christian Peterson, Anthropology (appointed)
  • Giovanni Vitiello, EALL (appointed)
  • Elizabeth Wichmann-Walczak, Theater (elected Fall 2009–Spring 2010)
  • Kate Zhou, Political Science (elected Fall 2009–Spring 2010)