skip to Main Content

I Pono Nā Mamo a Hāloa

Ma ka ʻōlelo mākia o Kawaihuelani- I Pono Nā Mamo a Hāloa, ho‘ākāka ‘ia ke kumu a ‘o ke kahua ho‘i o kā mākou mau hana e hana nei. Eia nō mākou ke ‘imi nei i ke alahele e mālama ai i nā mamo a Hāloa—‘o ka ‘āina, ‘o ke kanaka, ‘o ka mo‘olelo, a me ka ‘ōlelo. He mea nui ka mālama ʻana i nā mea a pau no ka pono o kākou a pau ma Hawai‘i nei, a ma o ka ho‘ōla ‘ana, ka ho‘ona‘auao ‘ana, a me ka ho‘omau ‘ana i ia mau hana e ola mau ai ka ‘ōlelo Hawai‘i.

The motto of Kawaihuelani Hawaiian Language Program- I Pono Nā Mamo a Hāloa, honors Hāloa as a common ancestor of the Hawaiian people, asserting a hope that the descendants of Hāloa will find balance again, and recognize our responsibility to ensure a righteous and successful future for these descendants, who are the Hawaiian people, as well as our history, our cultural practices, and our language.

Back To Top