Zhou, Jian 周键

https://shidler.hawaii.edu/soa/directory/jian-zhou