skip to Main Content

Aloha mai kākou e nā mamo nā kini o Kawaihuelani,

He aloha palena ‘ole kēia e pā‘ē aku nei i mua o ‘oukou e nā hoa makamaka o nei pae ‘āina. Mahalo nui i ko ‘oukou komo ‘ana a lu‘u i loko o kēia ala ho‘ona‘auao ‘ōlelo Kanaka. He ala ia e ho‘omāhuahua ai i nā kānaka ho‘ōla ‘ōlelo mai kēia mua aku. ‘A‘ole na ke kanaka ho‘okahi e ‘auamo i kēia kuleana o ka ho‘ōla ‘ōlelo Kanaka, akā, nā kākou like nō a pau.

He alahele kīke‘eke‘e nō kēia āu e ka haumāna e ho‘okolo nei nou iho me ke alaka‘i pū mai o kāu mau kumu iā ‘oe kekahi akā, ‘o ka ho‘okama‘āina ‘ana a ma‘a ia ala kīke‘eke‘e ‘ōlelo Kanaka ka mea e hiki aku ai ‘oe i ke ala pololei e kūlia ai i ka nu‘u. Nāu nō e ho‘okele hou aku i kēia alahele a ko kākou mau kūpuna i waele ai no kākou no nā pua e hiki mai ana no ka pono o ka lāhui.

He mau waihona o ka ‘ike i waiho hemolele ‘ia i mua o kākou e ko kākou mau kūpuna. He mau waihona i laha ‘ole i nā wahi like ‘ole o ka honua nei. Ma Kawaihuelani nei nō ia mau waihona o ka ‘ike kupuna, e la‘a ho‘i o ke mele, ke oli, nā ‘ōlelo no‘eau, nā ‘ōlelo nane, nā mo‘olelo o ke au i hala a me nā mo‘olelo e kū nei i mua o kākou i kēia wā. He mau waihona ia i pa‘a ma ka ‘ōlelo Kanaka wale nō. E like me ka ‘ōlelo no‘eau e a‘o mau nei iā kākou, “‘Aohe wāwae o ka i‘a, ‘o‘oe ka mea wāwae, e ki‘i mai.” Me ia mau mana‘o nō au e paipai aku nei iā ‘oukou a pau e ho‘omau i ka ‘imi ‘ana i ka na‘auao a hiki i ka lei ‘ana i ka lei o ka lanakila.

A. Ku‘uipolani Kanahele Wong, PhD photoKe aloha,

A. Ku‘uipolani Kanahele Wong, PhD

Ke Poʻo o Kawaihuelani
Director
Kawaihuelani Center for Hawaiian Language

Back To Top