About

What is the Katipunan Club?

KATIPUNAN at UH Manoa was
started in the Fall of 1992 by Dr. Teresita Ramos
and Dr. Ruth Elynia Mabanglo with the
intention of promoting and preserving the
Filipino language and Philippine culture in
Hawai’i. The club serves as the resource center
for the creation, preservation, and promotion of
Filipino materials.

What are some Objectives of
Katipunan Club?

1. Kapatiran ng mga estudyanteng nag-aaral
ng Pilipino sa Unibersidad ng Hawai’i. [Unity of
all students taking Filipino courses at the University of
Hawai’i System.]

2. Paghikayat sa mga estudyanteng gamitin
ang Pilipino sa mga usapan, pagsulat, at iba
pang gawain sa labas ng klase. [Encouragement of
students to use Filipino in their conversations, writing, and
other activities outside their classes.]

3. Pagtataguyod ng mga pangkulturang
programang nagtuturo at/o nagpapakilala sa
mga estudyante ng wika, sining at kulturang
Pilipino. [Promotion of cultural programs that teach
and/or introduce Filipino language, art, and culture to the
students.]

4. Pagtulong sa mga estudyanteng nag-aaral
ng Pilipino na lubos na maunawaan at magamit
ang wikang pinag-aaralan. [Assistance to students
studying Filipino to fully understand and use the language.]

5. Pakikiisa sa ibang organisasyon at kilusan
tungo sa pagsulong ng wika, sining, at kulturang
Pilipino sa Unibersidad ng Hawai’i at sa
komunidad. [Join other organizations and movements in
the promotion of Filipino language, arts, and culture in the 
University of Hawai’i and in the community.]

Comments are closed