Center for Hawaiian Language

I Pono Nā Mamo a Hāloa

Ma kēia wahi ‘ōlelo mākia o ka Hālau ‘Ōlelo Hawai‘i o ke kula nui o Hawai‘i ma Mānoa, ho‘ākāka ‘ia ke kumu a ‘o ke kahua ho‘i o kā mākou mau hana e hana nei. Eia nō mākou ke ‘imi nei i ke alahele e mālama ai i nā mamo a Hāloa—‘o ka ‘āina, ‘o ke kanaka, ‘o ka mo‘olelo, a pēlā pū ka ‘ōlelo. He mea nui nō kēia mau mamo no kākou pākahi a pau loa ma Hawai‘i nei, a ma o ka ho‘ōla ‘ana, ka ho‘ona‘auao ‘ana, a me ka ho‘omau ‘ana e ola mau ai ka ‘ōlelo Hawai‘i. I Pono Nā Mamo a Hāloa.

The motto of Kawaihuelani Hawaiian Language Program honors Hāloa as a common ancestor of the Hawaiian people, asserting a hope that the descendants of Hāloa will find balance again, and recognizing our responsibility to ensure a righteous and successful future for these descendants, who are the Hawaiian people, as well as our history, our cultural practices, and our language.

Kū i ka māna

Like the one from whom he received what he learned.

Māna is food masticated by an elder and conveyed to the mouth of a small child. The pupil receives knowledge from the mouth of his teacher.