Panekiretanga o te Reo


Event Details

  • Date:
  • Categories:

He symposium kēia e noho ‘ia ana e ‘elua o nā kūkulu o ka papahana ho‘onui ‘ike, ho‘oloea ho‘i, i ka ‘ōlelo Māori, ‘o ka Panekiretanga. ‘O ia mau kūkulu nō ‘o Polopeka Pou Temara lāua ‘o Polopeka Tīmoti Kāretu. E kūkākūkā ana lāua e pili ana i ka papahana Panekiretanga mai ka ho‘okumu ‘ana, ā i ka wae haumāna ‘ana, ā i ka puka ‘ana o nā haumāna a me kā lākou mau papahana. I mea kēia ‘aha kūka‘i mana‘o e ‘ike ai kākou Hawai‘i i ia papahana a e kūkākūkā auane‘i kākou mea ‘ōlelo Hawai‘i i ka loa‘a ‘ana o kā kākou papahana pono‘ī e ho‘oholomua i ka ‘ōlelo Hawai‘i.

Join us for our symposium with Panekiretanga, Professor Pou Temara and Professor Tīmoti Kāretu as we speak about this program and ways to move the Hawaiian Language forward.

Kāko‘o ‘ia kēia papahana e Hawai‘inuiākea (Hālau o Haumea), ka ‘Aha Kāne (mea‘ai), a me Te Mauria Whiritoi (nā mea ha‘i‘ōlelo).

PalapalaHo‘olaha Panekiretanga 2